Notowania

INTERBUD: strona spółki
14.01.2020, 14:57

ITB Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 w sprawie wydania przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [Sąd] nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] i przyjętych przez Wierzycieli Spółki, zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. wpłynęły do Spółki odpisy dwóch zażaleń spółki Techpol-Medical sp. z o.o. na ww. postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu. Emitent zamierza podjąć przewidziane przepisami prawa działania, które doprowadzą do uprawomocnienia się ww. postanowienia Sądu zatwierdzającego układ, w tym poprzez zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszonych zażaleń w piśmie procesowym.
O dalszych istotnych krokach związanych z uprawomocnieniem ww. postanowienia Sądu Spółka będzie informowała w kolejnych raportach.

Inne komunikaty