Notowania

WIKANA: strona spółki
14.01.2020, 15:37

WIK Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport roczny WIKANA S.A. za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WIKANA za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 30 września 2020 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Jednocześnie, w oparciu o § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikować raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty