Notowania

MAK Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku otrzymała informację z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) o zawarciu w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy poręczenia pomiędzy spółką zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) a Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA). Poręczenie dotyczy Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz Umowy kredytu inwestycyjnego zawartych przez Makarony Polskie SA w dniu 18 października 2013 roku z Santander Bank Polska SA działającym wówczas pod firmą Bank Zachodni WBK SA. Makarony Polskie SA informowała o udzieleniu poręczeń w raporcie bieżącym m. in.: nr 23/2013 z dnia 18 października 2013 roku, nr 17/2014 z dnia 8 września 2014 roku oraz nr 15/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.
Aneks do umowy poręczenia jest następstwem zawarcia przez Spółkę aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego. Spółka informowała o umowie kredytu inwestycyjnego i aneksach do niej w raportach bieżących nr 22/2013 z dnia 18 października 2013, nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku oraz 01/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku. Na mocy zawartego aneksu do umowy poręczenia, wydłużeniu uległ termin obowiązywania poręczenia udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. Bank może wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia z tytułu kredytu w terminie 30 grudnia 2026 r. (dotychczasowy termin obowiązywał do dnia 30 września 2021 roku) oraz poręczenie zostało ograniczone do kwoty 15,4 mln zł. Szczegółowe warunki udzielonego poręczenia nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tym zakresie. Wynagrodzeniem spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia.

Inne komunikaty