Notowania

IMPEL: strona spółki
15.01.2020, 11:04

IPL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
1.Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2019 – 31 marca 2020 roku. 2.Skonsolidowane raporty kwartalne: •skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2020 roku – 12 maja 2020 roku, •skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2020 roku – 17 listopada 2020 roku. 3.Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2020 roku – 4 września 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Impel S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "RMF GPW"), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Impel zawierać będą kwartalne skrócone sprawozdania finansowe oraz zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki. Spółka również, zgodnie z § 62 ust. 3 RMF GPW, nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Ponadto Zarząd Impel S.A. oświadcza, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 RMF GPW. Podstawa prawna: RMF GPW z § 80 ust. 1

Inne komunikaty