Notowania

LENTEX: strona spółki
15.01.2020, 11:43

LTX Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 22 maja 2020 roku Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 roku Raporty półroczne: Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 28 sierpnia 2020 roku Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 27 marzec 2020 roku Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 27 marzec 2020 roku Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2020 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”). Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Inne komunikaty