Notowania

AILLERON: strona spółki
15.01.2020, 12:06

ALL Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 26 lutego 2020 r.; - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.; - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r.; - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.; - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: - zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki; - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Inne komunikaty