Notowania

ENTER: strona spółki
16.01.2020, 12:15

ENT Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku:
I. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. II. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 r. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r. IV. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 30 listopada 2020 r. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 r i II kwartał 2020 r. Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 2 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty