Notowania

REMAK: strona spółki
16.01.2020, 14:39

RMK Zawarcie umowy

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka", „Wykonawca”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy z Budimex S.A. („Zamawiający”) na wykonanie dostawy, prefabrykacji oraz montażu rurociągów wody sieciowej, uzupełniającej i glikolu dla projektu „Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie”, Litwa.
Wartość umowy wynosi 10.390,00 tys. PLN. Termin realizacji zadania do grudnia 2020 roku. Ograniczenie kar umownych do 15% wynagrodzenia netto. Odpowiedzialności deliktowa i kontraktowa Wykonawcy jest ograniczona do 100 % wynagrodzenia netto. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączone utracone korzyści, szkody następcze i szkody pośrednie Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty