Notowania

CDRL: strona spółki
16.01.2020, 15:10

CDL Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. w dniu 16 stycznia 2020 roku

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło również § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w którym dodano punkty p) i q) w brzmieniu: „p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów” Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd CDRL S.A. informuje, że podczas obrad w dniu 16 stycznia 2020 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty