Notowania

ELZAB: strona spółki
16.01.2020, 17:24

ELZ Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.01.2020 r., został zawarty z ING Commercial Finance Polska S.A., Aneks nr 5 do umowy z dnia 16.03.2018 r., o świadczenie usług faktoringu, w ramach której faktor nabywa, ewidencjonuje, inkasuje i rozlicza wierzytelności dotyczące sprzedaży towarów i usług przysługujących ELZAB S.A.
Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu zaangażowania z kwoty 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych, 00/100) do kwoty 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100). W pozostałym zakresie warunki umowy o świadczenie usług faktoringu nie uległy zmianie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Inne komunikaty