Notowania

CIECH: strona spółki
17.01.2020, 13:02

CIE Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Raporty kwartalne: • skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 27 maja 2020 roku • skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 18 listopada 2020 roku Raport półroczny: • skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 8 września 2020 roku Raporty roczne: • jednostkowy raport roczny za rok 2019 – w dniu 31 marca 2020 roku • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – w dniu 31 marca 2020 roku Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie"). Ponadto Emitent informuje, że: • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny; • zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu; • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty