Notowania

DEKPOL: strona spółki
21.01.2020, 16:26

DEK Zawarcie umowy oraz aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o.(„Zamawiający”) listu intencyjnego, Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. otrzymał od Zamawiającego obustronnie podpisaną, wynikającą z tego listu umowę, a następnie aneks do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg dotyczącej realizacji budowy galerii handlowej wraz z innymi obiektami jak rondo, miejsca parkingowe dla samochodów itp. (dalej łącznie jako „Umowa”). W ramach Umowy Wykonawca wykona kompleksowe prace ziemne i rondo („Prace 1”) oraz, z zastrzeżeniem określonym w kolejnym akapicie niniejszego raportu bieżącego, prace obejmujące budowę galerii handlowej - jednopoziomowego obiektu budowlanego wraz z wszelkimi przyłączami i zagospodarowaniem terenu („Prace 2”). Termin zakończenia Prac 1 i Prac 2 przypada odpowiednio w czerwcu 2020 r. oraz w maju 2021 r. Ryczałtowe wynagrodzenie netto wynosi za Prace 1 ok. 2%, a za Prace 2 ok. 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018.
Realizacja Prac 2 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji Prac 2, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r., przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia powyższego zawiadomienia. W przypadku braku doręczenia zawiadomienia zakres prac objętych umową oraz wynagrodzenie Wykonawcy będzie ograniczone jedynie do Prac 1. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku m.in. zwłoki w niedotrzymaniu terminu końcowego realizacji Umowy, w wykonaniu poszczególnych etapów prac wynikających z Umowy oraz usunięciu wad przy czym limit wymienionych kar wynosi 10% wynagrodzenia. Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z winy drugiej strony. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości włącznie z utraconym zyskiem. Emitent może powierzyć wykonanie części prac i dostaw podwykonawcom, jednakże odpowiada za ich działania tak jakby sam realizował te prace i dostawy. W Umowie zawarto zapisy dotyczące prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części, m.in. gdy Wykonawca nie wywiąże się z terminów prac uzgodnionych w harmonogramie lub nie dostarczy przedmiotu Umowy w wymaganej jakości i zgodnie z ustalonymi warunkami.

Inne komunikaty