Notowania

PHN: strona spółki
22.01.2020, 17:56

PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 13 stycznia 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.863.878,00 zł i dzieli się na 46.863.878 akcji, co daje łączną liczbę 46.863.878 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Inne komunikaty