Notowania

STO Podpisanie umowy licencyjnej

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („B2B Online”) umowę licencyjną w ramach, której B2B Online zobowiązuje się do:
a) dostarczenia STOPPOINT S.A. systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji (dalej „Platforma B2B”), b) przekazania na rzecz STOPPOINT S.A. wyłączności dotyczącej dalszej dystrybucji i wdrażania na rzecz podmiotów trzecich oprogramowania Platformy B2B na terenie Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europy, c) przekazania praw do materiałów reklamowych w związku z dystrybucją Platformy B2B, d) umożliwienia bieżącej obsługi spółce STOPPOINT S.A. dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B, o ile aktualni abonamentowi klienci Platformy B2B wyrażą na to zgodę. Spółka w zamian za wyłączność dystrybucji oprogramowania Platformy B2B oraz w związku z przejęciem i utrzymaniem wcześniejszych wdrożeń dokonanych przez B2B Online, a także zgodnie z wyżej zaprezentowanym zakresem Umowy będzie zobowiązana do wnoszenia na rzecz B2B Online opłaty licencyjnej w wysokości 10% miesięcznej wartości przychodów licencyjnych z tytułu dystrybucji i użytkowania Platformy B2B. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty