Notowania

STO Podpisanie umowy

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką informatyczną I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada , Henderson („I-dotcom”) umowę ramową, w której I-dotcom zobowiązuje się do:
a. zapewnienia informatycznej obsługi technicznej systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji posiadanego przez STOPPOINT S.A. (dalej „Platforma B2B”). b. informatycznej obsługi technicznej wynikającej z dystrybucji i wdrożeń na rzecz podmiotów trzecich (klientów) Platformy B2B, c. informatycznej obsługi technicznej dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B którzy wyrazili zgodę na przejęcie ich obsługi technicznej przez STOPPOINT S.A., d. informatycznego wsparcia technicznego w celu rozwoju Platformy B2B i poszerzenia jej funkcjonalności. Strony postanowiły, że szczegółowe warunki finansowe będą każdorazowo określane w zależności od zakresu wykonanych prac w ramach bieżącej współpracy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty