Notowania

WAWEL: strona spółki
23.01.2020, 11:28

WWL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Raporty kwartalne: - za I kwartał 2020 r. – 24 kwietnia 2020 r. - za III kwartał 2020 r. – 26 październik 2020 r. Stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 oraz za II kwartał 2020 roku nie zostanie opublikowany. 2. Raport półroczny: - za I półrocze 2020 r. – 21 sierpień 2020 r. 3. Raport roczny: - za 2019 r. – 20 marzec 2020 r.

Inne komunikaty