Notowania

CIECH: strona spółki
23.01.2020, 16:37

CIE Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 23 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Łukasza Rędziniaka.
Życiorys Pana Łukasza Rędziniaka Urodzony w 1968 roku. Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus Energy plc członkiem Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i SCT Broker Sp. z o.o. Niezależny Członek Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., a także Członek Komitetu Audytu w tej spółce. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Rędziniak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty