Notowania

MIRBUD: strona spółki
27.01.2020, 11:17

MRB Rozpoczęcie procedury wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”) informuje, iż w ramach przyjętych założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad spółką zależną JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach „Spółka JHM”, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. oraz w związku ze zrealizowanym przymusowym wykupem akcji Spółki JHM, w wyniku którego Emitent jest właścicielem 100 % akcji Spółki JHM, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., Emitent rozpoczął procedurę zmierzającą do wycofania akcji Spółki JHM z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W tym celu Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 400 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 91 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.623 z dnia 2019.04.02), w dniu 27 stycznia 2020 r. złożył w Spółce JHM w formie pisemnej żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. („Zgromadzenie”) i umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

Inne komunikaty