Notowania

STALPROD: strona spółki
27.01.2020, 16:28

STP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni („Spółka”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
1. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 28 lutego 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r. 2. Raport półroczny: Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. 3. Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. 4. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 30 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż: 1) zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową; 2) zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania; 3) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty