Notowania

PHN: strona spółki
28.01.2020, 17:19

PHN Rejestracja przez sąd zmian Statutu

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 33/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r. wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 stycznia 2020 r., na mocy którego Sąd postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.187.371,00 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) PLN dokonane zgodnie z uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 r. w drodze emisji 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.187.371,00 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) PLN oraz zarejestrował związaną z tym zmianę w Statucie Spółki.
W wyniku zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego wysokość kapitału zakładowego wynosi 51.051.249,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) PLN, a ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 51.051.249 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć). Kapitał zakładowy Spółki składa się z: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A – 00001 do A – 100000, 2) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B – 00000001 do B – 39900000, 3) 3.479.875 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji zwykłych serii C o numerach od numerach od C – 0000001 do C – 3479875 – stan na dzień 23 grudnia 2019 r., 4) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D – 000001 do D – 3384003; 5) 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) Akcji zwykłych serii E o numerach od E – 0000001 do E – 4187371. Jednocześnie na podstawie ww. Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2019 r. Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie brzmienia § 7 Statutu Spółki na przytoczone poniżej: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.051.249,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 51.051.249 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) Akcje, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A – 00001 do A – 100000, b. 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B – 00000001 do B – 39900000, c. 3.479.875 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji zwykłych serii C o numerach od numerach od C – 0000001 do C – 3479875 – stan na dzień 23 grudnia 2019 r., d. 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D – 000001 do D – 3384003; e. 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) Akcji zwykłych serii E o numerach od E – 0000001 do E – 4187371 2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi. 4. Akcje serii A, B, C oraz D są akcjami na okaziciela. 4a. Akcje serii E pozostaną akcjami imiennymi do złożenia przez Spółkę wniosku o ich dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii E. 4b. Akcje Serii E zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa oraz pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.478.144 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie oraz 187.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach. 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, wpisane do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu, o którym mowa w niniejszym raporcie.

Załączniki

Inne komunikaty