Notowania

MLPGROUP: strona spółki
28.01.2020, 17:32

MLG Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę w ramach oferty publicznej do 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej do 30.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku.
Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę. Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji Obligacji nie został określony. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 19 lutego 2025 r. z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę. Obligacje oznaczone zostaną kodem ISIN PLMLPGR00058. Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty