Notowania

STALEXP: strona spółki
29.01.2020, 12:42

STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Raport roczny jednostkowy za 2019 rok i raport roczny skonsolidowany za 2019 rok zostaną przekazane 29 lutego 2020 roku; 2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach: • za 1 kwartał 2020 roku - w dniu 8 maja 2020 roku, • za 3 kwartał 2020 roku - w dniu 6 listopada 2020 roku; 3. Skonsolidowany raport półroczny za 2020 rok zostanie przekazany w dniu 31 lipca 2020 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2019 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2020 roku. Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Inne komunikaty