Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
29.01.2020, 13:06

ELB Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach: - za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r. - za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 r. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA zawierały będą, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie], również kwartalne informacje finansowe ELEKTROBUDOWA SA. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany dnia 30 września 2020 r. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierał będzie również półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania. 3. Raporty roczne za 2019 rok zostaną opublikowane w następującym terminie: - skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r. - jednostkowy raport ELEKTROBUDOWA SA za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.

Inne komunikaty