Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
29.01.2020, 15:35

ELB Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 151/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z mBank SA [Bank] do umowy ramowej z dnia 25 września 2006 roku [Umowa Ramowa]. Na podstawie zawartego aneksu ustalono nowy termin obowiązywania umowy do dnia 28 lutego 2020 roku, który jest terminem spłaty kredytów, przy czym dotychczasowa wysokość limitu tj. 39 mln zł nie uległa zmianie.
Na podstawie odrębnych postanowień umowy w sprawie finansowania z 28 maja 2019 roku dotychczas obowiązujący limit gwarancyjny ma charakter nieodnawialny. Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy Ramowej, do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 28 lutego 2020 roku. Na dzień 28 stycznia 2020 roku kredyt w rachunku bieżącym udostępniony na podstawie Umowy Ramowej został wykorzystany w kwocie ok. 7,7 mln zł. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty