Notowania

CDRL: strona spółki
30.01.2020, 9:56

CDL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raport roczny: 1. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – termin przekazania 27/03/2020 2. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – termin przekazania 27/03/2020 Raporty kwartalne: 1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – termin przekazania 29/05/2020 2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – termin przekazania 27/11/2020 Raport półroczny: 1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – termin przekazania 28/08/2020 Jednocześnie Emitent oświadcza, że nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku, ponieważ skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty