Notowania

SIMPLE: strona spółki
30.01.2020, 10:43

SME Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent) przekazuje informację nt. terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2019 r. zostaną opublikowane w dniu 3 marca 2020 roku, - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 maja 2020 roku, - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 11 września 2020 roku, - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2020 roku. Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), w raportach skonsolidowanych odpowiednio kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 r.

Inne komunikaty