Notowania

ZAMET: strona spółki
30.01.2020, 13:08

ZMT Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, zostanie opublikowany w dn. 30.04.2020 r. - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 roku, zostanie opublikowany w dn. 29.05.2020 r. - Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 roku, zostanie opublikowany w dn. 30.09.2020 r. - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 roku, zostanie opublikowany w dn. 30.11.2020 r. Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, w związku z czym nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Ponadto Emitent informuje, że nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty