Trwa ładowanie...
bDJeHBPF

Notowania

KREZUS: strona spółki
31.01.2020, 21:13

KZS Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020:
1. Jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r. 2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r. 3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 30 maj 2020 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r. 5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 29 listopad 2020 r. Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020 r. na podstawie § 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim. Ponadto zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnym i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmian.) w związku z § 103 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009 r. ze zmian.).

Inne komunikaty

bDJeHBQn