Trwa ładowanie...
bEigaAGJ

Notowania

CAM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 3 lutego 2020 r. Spółka powzięła informację o zawiadomieniu z dnia 31 stycznia 2020 roku od TFI Capital Partners S.A. o następującej treści:
„TFI Capital Partners S.A. („dalej Towarzystwo”), działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zarządzany przez Towarzystwo fundusz CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „CP FIZ”) zmniejszył dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w spółce CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA S.A. do poziomu poniżej 5% głosów. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 27 stycznia 2020 roku rozliczenie transakcji sprzedaży 117.754 akcji spółki CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA S.A 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 604.006 akcji CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA S.A, które stanowiły 5% w kapitale zakładowym CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA S.A. i uprawniały do 604.006 głosów, stanowiących 5% ogólnej liczby głosów. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: CP FIZ posiada 486.252 akcje, które stanowią 4,03 % w kapitale zakładowym i uprawniają do 486.252 głosów, stanowiących 4,03 % ogólnej liczby głosów. 4) - 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów. 6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów. 7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów. 8) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów. 9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Łącznie 486.252 głosy, stanowiące 4,03 % ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEigaAHr