Notowania

ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 w sprawie informacji o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 5 lutego 2020 r. kolejnego zamówienia złożonego przez Hunnebeck GmbH [Niemcy] łączna wartość obrotów w okresie od dnia 2 października 2019 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, pomiędzy Spółką a Hunnebeck wyniosła ok. 1,3 mln EUR, co po przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 5,6 mln zł. Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Hunnebeck, w szczególności elementy stalowe i płyty szalunkowe.
Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji w ww. okresie było zamówienie na konstrukcje stalowe przyjęte do realizacji w dniu 30 stycznia 2020 r. o wartości ok. 0,44 mln EUR co odpowiada równowartości ok. 1,9 mln zł [Zamówienie]. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Hunnebeck konstrukcji stalowych z terminem realizacji przypadającym na 21.02.2020 r. Zamówienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, a pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń

Inne komunikaty