Notowania

MSW Zawarcie umowy na budowę S11 Koszalin – Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie – węzeł Koszalin Południe

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 7 lutego 2020 roku zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oddział w Szczecinie ("GDDKIA") umowę na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”.
• Wartość umowy: 478,30 mln PLN brutto. • Termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

Inne komunikaty