Notowania

DEKPOL: strona spółki
10.02.2020, 7:40

DEK Informacja o sprzedaży lokali w 2019 roku oraz cele na rok 2020

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej DEKPOL („Grupa”) w segmencie deweloperskim w 2019 roku:
- liczba sprzedanych lokali: 382 lokali, wobec 569 lokali sprzedanych w 2018 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym: 490 lokali, wobec 591 lokali rozpoznanych w 2018 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu). Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 189. Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2019 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 179 mln zł, natomiast szacunkowa wartość lokali, co do których w 2019 roku zawarto umowy notarialne przenoszące własność lokalu jest równa 151 mln zł. Ostateczne dane dotyczące sprzedaży lokali zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DEKPOL za rok 2019, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a którego publikacja zaplanowana jest na dzień 28 kwietnia 2020 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane już pozwolenia na budowę kolejnych inwestycji deweloperskich oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Emitent informuje, że zamiarem Grupy ww. segmencie jest osiągnięcie w 2020 roku następujących celów sprzedażowych: - sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 400 lokali o wartości rzędu 200 mln zł, - sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym Grupy (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu): 650 lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%. Planowana jest ponadto zmiana struktury sprzedaży polegająca na zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie z 14% do 31% udziału w sprzedaży Grupy, przy zmniejszeniu do 44% udziału segmentu popularnego, który w 2019 roku stanowił 61% sprzedaży Grupy. Zarząd DEKPOL S.A. zastrzega, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.

Inne komunikaty