Notowania

MONNARI: strona spółki
13.02.2020, 16:31

MON Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości nieruchomości.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie spółki Modern Profit S.A. (podmiot w 100% zależny od Spółki), w oparciu o stosowaną przez Grupę Kapitałową Emitenta zasadę wyceny nieruchomości inwestycyjnych wg wartości godziwej, podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2019 r. aktualizacji wartości zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (70% udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok. 105 tys. m2).
Na podstawie operatu szacunkowego obecna wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 101,2 mln zł (88,0 mln na dzień 31.12.2018 r.), a udziału Modern Profit S.A. - 70,8 mln zł (61,6 mln zł na dzień 31.12.2018 r.) Powyższa wartość wynika z poniesionych nakładów budowlanych, ukończonych prac modernizacyjnych w kilku obiektach oraz z podpisania pierwszych umów najmu w zrewitalizowanych budynkach. Decyzja o sporządzeniu operatu szacunkowego została podjęta z uwagi na przepisy rachunkowe (MSR 40), wymagające okresowej weryfikacji wartości godziwej wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. Nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego 4, która według stanu na 31.12.2018 r. była kwalifikowana do nieruchomości inwestycyjnych, została w roku 2019 przeznaczona na magazyn na potrzeby Grupy Kapitałowej i w związku z tym została przekwalifikowana do środków trwałych, które nie podlegają wycenie w wartości godziwej. Spółka szacuje, iż w konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta ulegnie zwiększeniu (z uwzględnieniem podatku odroczonego) o ok 0,5 mln zł. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po weryfikacji przez biegłego rewidenta, badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Spółka uznała niniejszą informację za poufną ze względu na znaczną wartość ww. nieruchomości.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-14
MON Skup Akcji Własnych
2,79
-3,58
2020-02-13
MON Skup akcji własnych.
2,80
-0,36
2020-02-13
MON Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości nieruchomości.
2,80
-0,36
2020-02-12
MON Skup akcji własnych.
2,69
+4,83
2020-02-11
MON Skup akcji własnych.
2,67
+0,75
2020-02-10
MON Skup akcji własnych.
2,65
+2,26
2020-02-07
MON Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za styczeń 2020 r.
2,70
-1,85
2020-02-07
MON Skup akcji własnych.
2,70
-1,48
2020-02-06
MON Skup akcji własnych.
2,69
+0,37
2020-02-05
MON Skup akcji własnych.
2,70
-0,37