Notowania

NEXTBIKE: strona spółki
13.02.2020, 18:10

NXB Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – informacja poufna

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”,) informuje, że w dniu 13.02.2020 r. zawarł ze spółką Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Synergic”) umowę dzierżawy nośników reklamowych („Umowa”).
Na podstawie Umowy Spółka oddała Synergic do korzystania i pobierania pożytków określone w Umowie nośniki reklamowe znajdujące się na rowerach oraz stacjach bazowych dla tych rowerów wraz z terminalami („Nośniki Reklamowe”), znajdujące się na terenie Polski zarówno istniejące w chwili zawarcia Umowy, jak i te które zostaną zamontowane w okresie obowiązywania Umowy, zaś Synergic zobowiązał się płacić Spółce czynsz dzierżawny w wysokości wynikającej z Umowy. Spółka zobowiązała się w czasie trwania Umowy nie zawierać, ani nie oferować zawarcia jakichkolwiek umów dotyczących wykorzystania Nośników Reklamowych, jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim, z zastrzeżeniem podmiotów wskazanych w Umowie, z pominięciem Synergic. Strony ustaliły czynsz dzierżawny w oparciu o stawkę bazową ustaloną jako stała kwota za umieszczenie reklamy na rowerze, której wysokość zależna jest od systemu w jakim funkcjonują dane rowery oraz liczbę rowerów, na których w danym miesiącu faktycznie realizowane będą kampanie reklamowe klientów. Strony zobowiązały się do osiągnięcia wartości netto Umowy w 2020 r. na poziomie 5.022.823 zł („Cel”). Strony zobowiązały się do dokonywania oceny stopnia zaawansowania realizacji Celu, w ustalonych w Umowie terminach. W przypadku zagrożenia realizacji Celu Strony mogą podjąć decyzję o renegocjacji Umowy, przy czym jeżeli w okresie do 30 maja 2020 r. zagrożenie niewykonania Celu przekroczy 50% wówczas Stronom przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Umowa weszła w życie w dniu podpisania i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w terminie do dnia 30 września 2020 r. żadna ze Stron nie złoży drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o braku chęci kontynuacji Umowy, Umowa ulega przedłużeniu na dalszy czas oznaczony 1 roku.

Inne komunikaty