Notowania

NOWAGALA: strona spółki
13.02.2020, 18:13

CNG Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Cerrad Sp. z o.o. („Cerrad”) umowy, których przedmiotem jest:
- produkcja towarów na zlecenie Cerrad (Umowa 1) oraz - pośrednictwo Cerrad w sprzedaży produktów Spółki (Umowa 2). Umowa 1 została zawarta na 6 miesięcy z okresem obowiązywania do 31 lipca 2020 roku. Jej przedmiotem jest produkcja towarów pod marką i na zlecenie Cerrad. Umowa 2 została zawarta na 6 miesięcy z okresem obowiązywania do 31 lipca 2020 roku. Jej przedmiotem jest pośrednictwo Cerrad w sprzedaży towarów Spółki z wykorzystaniem kanałów sprzedaży Cerrad. Umowa ma charakter ramowy, a poszczególne zamówienia towarów dokonywane na jej podstawie będą zawierane poprzez każdorazowe złożenie zlecenia przez Cerrad. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Umowy nie przewidują kar umownych. Każda ze stron może je wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Spółka przewiduje, iż w okresie obowiązywania ww. Umów całość jej sprzedaży będzie realizowana za pośrednictwem Cerrad, co pozwoli na zahamowanie utrzymującego się w latach ubiegłych trendu spadku sprzedaży. Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na zawarcie obu ww. Umów. Analogiczne dwie umowy zostały, również w dniu dzisiejszym zawarte pomiędzy spółką zależną Ceramika Gres S.A., a Cerrad. Zawarcie ww. Umów ma na celu wzmocnienie sprzedaży produktów oraz płynności finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej. Współpraca stron w oparciu o przedmiotowe Umowy pozwoli na dotarcie do większej grupy klientów, w tym na rynki zagraniczne. Dodatkowo produkcja na zlecenie Cerrad pozwoli w większym stopniu zagospodarować posiadane moce wytwórcze i przez to obniżyć jednostkowe koszty produkcji. Zarząd zwraca uwagę, że zawarcie powyższych umów jest rozwiązaniem przejściowym, które nie rozwiązuje podstawowego problemu nierentownej działalności Ceramiki Nowej Gali S.A. oraz jej spółki zależnej, w tym nie pozwala na spłatę zapadających kredytów bankowych. Rozwiązaniem docelowym jest program restrukturyzacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 34/2019 z 27 listopada 2019 roku. Cerrad Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym Ceramiki Nowa Gala S.A. i posiada 38.839.615 akcji Spółki stanowiących 82,82% jej kapitału zakładowego. Tym samym Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Cerrad zajmującej się produkcją i sprzedażą płytek gresowych i klinkierowych.

Inne komunikaty