Notowania

TORPOL: strona spółki
13.02.2020, 23:39

TOR Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zawarcia przez konsorcjum z udziałem spółek TORPOL S.A. [Emitent, Lider Konsorcjum] oraz Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. [Partner] z Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] umowy na realizację w terminie 36 miesięcy zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" w części przypadającej na Emitenta o wartości 163,7 mln zł netto [Umowa], Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 opublikowanego w dniu 13 lutego 2020 roku w późnych godzinach wieczornych przez Energa S.A. [Energa] powziął informację o zawarciu w tym samym dniu Porozumienia pomiędzy Energa i spółką Enea S.A. [łącznie zwani Sponsorzy], którego przedmiotem jest zawieszenie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW [Projekt]. Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez Sponsorów analiz w zakresie dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez Sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia Porozumienia.
W przywołanym raporcie bieżącym wskazano, iż Sponsorzy przyjęli, że zawieszenie finansowania Projektu będzie powodowało konieczność zawieszenia m.in. Umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, zawartej z konsorcjum, którego liderem jest Emitent. Emitent informuje, że na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał stosownych oświadczeń odnoszących się do postanowień Umowy oraz potwierdzających powyższą okoliczność, jak również informacji odnośnie dalszych działań w obszarze współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. Emitent będzie informować o wszelkich istotnych informacjach związanych z ww. Umową w trybie kolejnych raportów bieżących.

Inne komunikaty