Notowania

INTROL: strona spółki
14.02.2020, 9:01

INL Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym zawiadamia w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.227.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą INTROBAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. 16-go Lipca 14, kod 41-506, poczta Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128459, REGON: 273869284, NIP: 6272272678, kapitał zakładowy: 184.000 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH– tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu. Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”). Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r. (www.introlsa.pl – zakładka: relacje inwestorskie). https://www.introlsa.pl/plan-polaczenia-introl-sa-introbat-sp-o-o/ Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r. Niezależnie od powyższego, Akcjonariusze mogą się zapoznać z Planem Połączenia, załącznikami do Planu Połączenia oraz innymi wymaganymi dokumentami od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia, w siedzibie Spółki Przejmującej, w Katowicach przy ul. Kościuszki 112, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusze Spółki mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów wyżej wskazanych dokumentów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostało zwołane raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., a projekty uchwał zostały ogłoszone raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. Emitent informował o uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym nr 46/2019 r. z dnia 31 grudnia 2019 r.

Inne komunikaty