Notowania

MDI Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie

Zarząd spółki pod firmą MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do Raportu bieżącego 3/2020, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości notę biograficzną Pana Mirosława Markiewicza. Nota biograficzna stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §10 w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty