Notowania

CPS Emisja Obligacji Serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii C”), oraz raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydziału 1.000.000 Obligacji Serii C, Spółka niniejszym informuje, że otrzymała od Trigon Dom Maklerski S.A. informację o uplasowaniu w dniu 14 lutego 2020 r. 1.000.000 sztuk Obligacji Serii C. Mając powyższe na uwadze, w dniu 14 lutego 2020 r. emisja 1.000.000 sztuk Obligacji Serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000,00 PLN doszła do skutku.
Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii C jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpwcatalyst.pl. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat emisji Obligacji Serii C. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii C i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii C albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii C nie było wymagane udostępnienie prospektu memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii C, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii C w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii C były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-14
CPS Emisja Obligacji Serii C
27,74
-0,87
2020-01-31
CPS Przydział Obligacji Serii C
27,90
-2,51
2020-01-29
CPS Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C
27,82
0,00
2019-12-27
CPS Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ostatecznej informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu łącznie 18.178.386 akcji Asseco Poland S.A.
27,96
+0,14
2019-12-24
CPS Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A.
27,96
0,00
2019-12-23
CPS Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
27,90
+0,22
2019-12-18
CPS Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.
28,50
0,00
2019-12-18
CPS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. dotyczących warunków podjęcia przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. działań w celu rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. a spółką Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Spół
28,50
0,00
2019-12-18
CPS Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.
28,14
+1,28
2019-12-11
CPS Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji
27,40
+0,36