Notowania

ARTIFEX: strona spółki
14.02.2020, 15:33

ART Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lutego 2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Tomasza Grudzińskiego, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o zakupie przez Tomasza Grudzińskiego w dniach 13 oraz 14 lutego 2020 roku 4.000 akcji na okaziciela Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji GPW (XWAR).
Pan Tomasz Grudziński pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty