Notowania

INTERBUD: strona spółki
14.02.2020, 15:36

ITB Zawarcie przez spółkę zależną umów sprzedaży dwóch lokali usługowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z 28 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych oraz zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch innych lokali usługowych, zlokalizowanych w budynku przy Alejach Racławickich w Lublinie [Umowa], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą [Kupujący] łącznie dwie odrębne umowy sprzedaży lokali usługowych o powierzchni odpowiednio ok. 126 m² za cenę ok. 0,85 mln zł [Nieruchomość nr 1] oraz lokalu o powierzchni ok. 198 m² za cenę ok. 1,3 mln zł [Nieruchomość nr 2], przy czym ceny za ww. lokale są zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Emitent informuje, iż płatność z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Rupes oraz wydanie Nieruchomości nr 1 Kupującemu nastąpi w dniu zawarcia umowy. W odniesieniu do Nieruchomości nr 2 płatność z tytułu zapłaty części ceny sprzedaży na rzecz Rupes w kwocie ok. 0,3 mln zł oraz wydanie Nieruchomości nr 2 nastąpi w dniu zawarcia umowy, natomiast zapłata pozostałej ceny w kwocie 1 mln zł nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia Kupującemu odpisu zawiadomienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o wykreśleniu hipoteki umownej łącznej wpisanej na rzecz wierzyciela hipotecznego. Emitent informuje, iż Kupujący jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką. Umowy sprzedaży, o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty