Notowania

MIRBUD: strona spółki
17.02.2020, 15:17

MRB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości:
• treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku. Emitent ponadto informuje, iż: • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, • do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty