Notowania

MIRBUD: strona spółki
17.02.2020, 15:25

MRB Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 4/2020 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. pana Artura Socińskiego.
Pan Artur Sociński został powołany w charakterze Członka Rady Nadzorczej. Pan Artur Sociński jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, ukończył również studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (praca dyplomowa na temat strategii banków w Polsce). Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. na stanowisku analityka kredytowego w Banku Śląskim S.A. W latach 2001 – 2005 pan Artur Sociński pracował na stanowisku eksperta ds. bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, w latach 2006 – 2016 pełnił funkcję lidera zespołu oraz dyrektora sprzedaży korporacyjnej w bankowości korporacyjnej. Od 2016 do 2018 roku pan Artur Sociński był współzałożycielem, udziałowcem i członkiem zarządu firmy wykorzystującej WiFi do komunikacji marketingowej z użytkownikami, obecnie jest wicedyrektorem Biura Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pan Artur Sociński zasiadał w radach nadzorczych spółek prywatnych z różnych sektorów, posiada doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami pan Artur Sociński: • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych; • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; • nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Sociński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty