Notowania

ZAMET: strona spółki
17.02.2020, 17:32

ZMT Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku zawarty został z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych (o której Emitent informował raportem nr 5/2018), w ramach której (1) Zamet S.A., (2) Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz (3) Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (razem: „Kredytobiorcy”) mają możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) w ramach limitu, do wysokości 40.000.000,00 zł. Mocą przedmiotowego aneksu, strony, tj. Kredytobiorcy oraz mBank S.A., postanowiły o wydłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej do dnia 30 listopada 2022 r. Data ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym uległa wydłużeniu do dnia 29 stycznia 2021 r. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2026 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Inne komunikaty