Notowania

DEKPOL: strona spółki
18.02.2020, 22:19

DEK Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. i nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Iglotex S.A. („Iglotex”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta pomiędzy Iglotex a Emitentem umowa o generalne wykonawstwo inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” („Umowa”), zgodnie z którą Iglotex powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonania na warunkach określonych Umową, prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu, jako generalny wykonawca, inwestycji obejmującej wybudowanie budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m kw. wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym.
Zakończenie przez Emitenta realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu 2020 r., przy czym Umowa przewiduje możliwość przedłużenia daty zakończenia realizacji Umowy w przypadkach w niej określonych. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ok. 9% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. powiększone o podatek VAT. Umowa przewiduje kary umowne m.in. za niedotrzymanie terminów wskazanych w Umowie, zwłokę w usunięciu wad, w dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i zabezpieczenia rękojmi i gwarancji i in. Umowa przewiduje ponadto, iż strona Umowy jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez drugą stronę Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie naliczonych przez którąkolwiek ze stron nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia netto. Jednocześnie zastrzeżenie jakiejkolwiek kary umownej w Umowie nie pozbawia stron prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego tę karę umowną w szczególności z tytułu wszelkich kar i odszkodowań poniesionych przez strony z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez drugą stronę. W Umowie zawarto zapisy dotyczące prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, m.in. gdy Wykonawca opóźni się z się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminów, wykonanie robót będzie opóźnione o ponad 14 dni w stosunku do określonych terminów, a stan ten będzie się utrzymywał, itp. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji części robót podwykonawcom.

Inne komunikaty