Notowania

MLPGROUP: strona spółki
19.02.2020, 17:29

MLG Emisja obligacji serii C przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r., informuje że w dniu 19.02.2020 r. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 30.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLMLPGR00058. Pozostałe paramenty obligacji serii C zostały podane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r.
Stosownie do uchwały nr 109/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17.02.2020 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., tj. w dniu 19.02.2020 r. Podstawa prawna: art. 17. ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty