Notowania

STALPROD: strona spółki
20.02.2020, 14:05

STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku

W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w IV kwartale 2019 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za IV kwartał 2019 r. wyniósł 21 685 tys. zł (w porównaniu do kwoty 57 885 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku), 2. skonsolidowanego zysku netto, który za IV kwartał 2019 r. wyniósł 22 755 tys. zł (w porównaniu do kwoty 50 875 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku). W skonsolidowanych wynikach za IV kw. 2019 r. w podanej wysokości rozpoznano następujące istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym: • otrzymanie rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów energii w wysokości 26 192 tys. zł (z czego kwota 15 090 tys. zł przypadła na Segment Cynku, natomiast kwota 11 102 tys. zł – na pozostałe segmenty operacyjne), • zawiązanie rezerw na zapasy w Segmencie Cynku w wysokości 23 197 tys. zł, wynikające z ich wyceny do cen rykowych. Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 roku, tj. 28 lutego 2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty