Notowania

SKYLINE: strona spółki
20.02.2020, 16:27

SKL Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A .

W związku z zaleceniem Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A Zarząd Spółki publikuje informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 1/02/2020
UCHWAŁA NR 1/02/2020 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKYLINE INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020 R. Rada Nadzorcza spółki Skyline Investment S.A., spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126306 („Spółka”), w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki, to jest próbą odbycia Walnego Zgromadzenia przez niektórych akcjonariuszy Spółki, pomimo jego odwołania (o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.) oraz informacją pozyskaną przez Zarząd, jakoby podczas takiego zgromadzenia doszło do podjęcia decyzji o zmianie w składzie Rady Nadzorczej, a następnie Rada Nadzorcza w tak powołanym nowym składzie dokonała zmian Zarządu Spółki, postanawia co następuje: 1. Rada Nadzorcza nie uznaje decyzji podjętych przez akcjonariuszy podczas zebrania w dniu 20 lutego 2020 r., tj. decyzji w sprawie zmian Statutu Spółki oraz decyzji w sprawie zmian Rady Nadzorczej Spółki; 2. Rada Nadzorcza nie uznaje decyzji w sprawie zmian Zarządu Spółki, która rzekomo podjęta została przez osoby uznające się za członków Rady Nadzorczej Spółki, 3. Rada Nadzorcza postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych zmierzających do przywrócenia ładu korporacyjnego w Spółce, 4. Rada Nadzorcza postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do niezwłocznego opublikowania, w formie raportu bieżącego, informacji o podjęciu niniejszej uchwały.

Inne komunikaty