Notowania

SANWIL: strona spółki
21.02.2020, 8:22

SNW Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 19 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 5/I/2020 i nr 7/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2020 r. (szczegóły: raport bieżący nr 2/2020). Poniżej Emitent przekazuje treść nowych postanowień Statutu:
§ 9 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.” § 22 Statutu: „3. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.” Wobec rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, o której mowa powyżej, aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Kapitał Spółki dzieli się obecnie na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 16.003.790 głosów. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z umorzeniem 700 000 (słownie: siedmiuset tysięcy) akcji Spółki, nabytych w tym celu na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (szczegóły: raport bieżący nr 4/2019 i nr 12/2019). Umorzone akcje uprawniały do 700 000 (słownie: siedmiuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty