Notowania

SANWIL: strona spółki
25.02.2020, 12:54

SNW Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: „Fundusz inwestycyjny pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”) reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału W wyniku powzięciem informacji o zarejestrowaniu w dniu 19 lutego 2020 r. obniżenia kapitału zakładowego (na podstawie raportu bieżącego z dnia 21 lutego 2020 r.) spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 („Spółka”), w ramach skupu 700 000 akcji własnych przez Spółkę, zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego a) bezpośrednio Przed umorzeniem Fundusz posiadał bezpośrednio 10 556 653 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 63,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 10 666 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. b) pośrednio Przed umorzeniem Fundusz posiadał pośrednio 700 000 (siedemset tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 4,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. c) łącznie Fundusz i podmiot zależny Przed umorzeniem Fundusz i podmiot zależny posiadał łącznie 11 256 653 (jedenaści milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 67,38% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 256 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych a) bezpośrednio Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 10 556 653 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 65,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 10 556 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki b) pośrednio Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki. 4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu, nie posiadają akcje Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. 6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”

Inne komunikaty